İnşaat sektörü hakkında yazılan kitaplar

İnşaat sektörü hakkında yazılan kitaplar

Büyük ölçüde ulusal sermayenin yönettiği Türkiye inşaat sektörü, yüzlerce meslek kolunu ilgilendirmesi nedeniyle istihdama büyük katkı sağlıyor.

Türkiye’deki toplam istihdamdan yüzde 6,7 pay alan inşaat sektöründe 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla 1 milyon 697 bin kişi istihdam ediliyor. Ulusal ve uluslararası alanda büyük bir deneyime ve potansiyele sahip olan sektör, kendisine bağlı 250’den fazla alt sektörü harekete geçirme özelliğiyle “lokomotif sektör” olarak adlandırılıyor. ınşaa Son yıllarda Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilen inşaat sektörü etkilediği 250’den fazla alt sektör ile ekonomi gündeminde önemli bir yer edindi. Sektörün Türkiye’nin ekonomik büyüme modelindeki yeriyle ilgili eleştirileri, sektörün dinamikleriyle ve emlak fiyatlarıyla ilgili tartışmaları bir kenara bırakırsak yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi olan inşaat sektöründeki gelişmenin yayıncılık sektöründe de karşılık bulduğunu söyleyebiliriz.

Sektöre girdi sağlayan ve faaliyetlerini bu sektördeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren alt sektörlerin katkısı da dikkate alındığında, inşaat sektörünün GSMH içindeki payının yüzde 30 seviyelerine çıktığı gözleniyor. Sektörün yoğun etkileşim içinde olduğu alt sektörleri şu şekilde sayabiliriz: Yurtiçi müteahhitlik hizmetleri ve belgelendirme, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, teknik müşavirlik hizmetleri, gayrimenkul, finans, iş ve inşaat makineleri, inşaat malzemeleri sanayisi. İnşaat sektörü, sadece kendi üretim katkısı üe değil, söz konusu inşaat yatınmlarımn, projelerin gerçekleşmesi adına üretilen inşaat malzemeleri üretimi, yani imalat sanayindeki ağırlığı ile de katkı sağlıyor.

İnşaat malzemeleri sanayisinin başlıklarını da kısaca vermek istiyoruz ki sektörün bileşenleri gözümüzde canlansın: Çimento, hazır beton, prefabrikasyon, seramik, tuğla ve kiremit, alçı, kireç, gazbeton, cam, demir-çelik, boru, alüminyum, ahşap, plastik, boya, doğal taşlar, yalıtım, çatı kaplama malzemeleri, ısıtma-soğutma-havalanchrma, asansör, aydınlatma, mutfak ve banyo, mobilya İnşaat sektöründe, gelecek 15 yılda doğacak 15 milyonluk konut ihtiyacının 3 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim oluşturabileceği tahmin ediliyor ve bu durumun Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkmasında belirleyici olabileceği düşünülüyor. Bu arada ticari gayrimenkul pazarında devam eden projelerin yanı sıra altyapı tarafiııda devletin üçüncü havalimanı, üçüncü köprü ve bağlantı yolları, otoyollar, hızlı tren projesi, şehir hastaneleri ve lojistik merkezler ile HES’ler de sektördeki önemli projeler arasında yer alıyor.

kentsel dönüşüm
Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon binanın elden geçirileceği kentsel dönüşüm süreci sancılı olsa da devam ediyor. Afet riski altındaki binaların yenilenmesini amaçlayan kentsel dönüşüm süreci Ekim 2012’de başladı. Kentsel dönüşümün 20 yıllık bir süreçte ekonomiye 300 ila 400 milyar ABD doları arasında etkisinin olacağı talimin ediliyor. Bakanlıklar, ilgili kamu kurumları/kuruluşları ve belediyelerin alanına giren birçok faaliyeti içeren sektör, bankacılık sistemi ve diğer finansal kuruluşlarla da yakın ilişki içerisinde. İmar, iskan, vergi vb. konular nedeniyle geniş bir mevzuat tarafından çerçevesi çizilen inşaat sektörü mimarlık ve mühendislik gibi teknik konular nedeniyle de derin bir teknik bilgi altyapısına ihtiyaç duyuyor. Birçok farklı disiplini bünyesinde barındıran sektör, iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik alanlaruıda çalışan binlerce akademisyenin ilgi alanında bulunuyor ve bu nedenle yapılan lisansüstü çalışmaların ve yayınlanan akademik kitapların sürekli arttığını görüyoruz. Ekonomi, finans, hukuk, işletme yönetimi, pazarlama ve satış, muhasebe (inşaat muhasebesi ayrı bir ihtisas olarak görülüyor), gayrimenkul değerleme vb. konularda sektörel çalışmalar da gün geçtikçe artıyor. Sektörün Türkiye’nin ekonomik büyüme modelindeki yeriyle ilgili eleştirileri, sektörün dinamikleriyle ve emlak fiyatlarıyla ügili tartışmaları bir kenara bırakırsak yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi olan inşaat sektöründeki gelişmenin yayıncılık sektöründe de karşılık bulduğunu söyleyebiliriz.

türkiye’de konut sektörü dr. serdal özlük, semerci yayınları, 130 s.

Kitapta Türkiye’de konut sektörünün özellikleri, talep ve arzı belirleyen faktörler inceleniyor. Yazar öncelikle, Türkiye’de konut kavramı ve tiplerini açıkladıktan sonra Türkiye’deki mevcut konut durumunu, hane halklarının konuttaki mülkiyet durumunu, konut politikaları ve konut sektörünün ekonomi açısından önemini tartışıyor. Genel anlamda 2008-2013 dönemini kapsayan kitap bazı durumlarda kitabın bağlantılarından dolayı geçmiş yıllara da değiniyor. Türkiye’de konut talep ve arzını belirleyen faktörlerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve konut sektörüyle ilgili istatistiki veriler yayımlayan benzeri kuruluşların en güncel verilerinden yararlanüarak belirlenmeye çalışıldığı kitapta, ayrıca verilerin yetersiz kaldığı alanlarda varsayımlar yapılıyor. Kitabın birinci bölümünde konut sektörünün Türkiye ekonomisi açısından önemi üzerinde duruluyor. Bu bölümde, ilk başta ikinci ve üçüncü bölümün temelini oluşturan kavramların tanımlanması yapılıyor. Türkiye’deki konut sektörünün özellikleri açıklandıktan sonra konut sektörünün yatırım, istihdam ve ekonomi açısından önemi ayrı başlıklar halinde inceleniyor. İkinci bölümde öncelikle konut ihtiyacı ve talebine ilişkin tanımlamalar yapüdıktan sonra Türkiye’de konut talebini belirleyen ekonomik ve demografik faktörler ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Ayrıca bu bölümde gelir ve konut finansman kredi faiz oranları başlıkları altında konut talebinin gelir ve faiz esneklikleri inceleniyor. Üçüncü bölümde ise Türkiye’de konut arzını belirleyen faktörlere yer veriliyor. Konut arzını belirleyen ekonomik faktörler ve kamu konut politikaları ayrıntılı şekilde inceleniyor. Konut talebini belirleyen kentleşme, hanehalkı büyüklüğü gibi bazı faktörler konut arzını da etkilemekle birlikte bunlar ikinci bölümde konut talebini belirleyen faktörler başlığı altında incelendiğinden bu bölümde tekrar işlenmiyor ve sadece gerekli noktalarda dipnotlar ile atıflar yapılıyor. Bu bölümün sonunda arz-talep dengesine yer verilerek, değerlendirmelervekarşılaştırmalaryapıldıktan sonra sonuç bölümünde elde edilen bulgular tartışılıp öneriler şeklinde sunuluyor.

gayrimenkul ekonomisi dr. cansu şarkaya içellioğlu, derin yayınları, 160 s.
Gayrimenkul piyasasının fınansal piyasalarla ve mikro-makro bazda tüm ekonomiyle olan ilişkisinin ortaya konulmasının piyasada oluşan dengenin aktörleri tarafından doğru yorumlanmasını sağlayacağından hareket eden yazar, kitabında gayrimenkul yatırımlarını ekonomik ve fınansal teoriler ışığında ele alırken, gayrimenkul sektörünün genel göstergelerini inceliyor ve İstanbul konut piyasasının analizini yapıyor. İlk bölümde gayrimenkul sektörünün diğer sektörlerle ilişkisini açıklayan yazar gayrimenkul türleri ile kısa, orta ve uzun vadeli gayrimenkul yatırımcısını tanımladıktan sonra gayrimenkul piyasasındaki rekabet koşullarını açıklıyor. Gayrimenkul yatırımlarının avantaj ve risklerini ortaya koyduktan sonra gayrimenkulde fiyat, maliyet ve değer kavramları üe gayrimenkulün değerini belirleyen içsel ve dışsal faktörleri veriyor. İkinci bölümde gayrimenkul arz ve talebinin kısa ve uzun dönemdeki ilişkisini tartışan yazar örümcek ağı teoremi çerçevesinde gayrimenkul piyasasındaki fiyat ve miktar dalgalanmalarını açıklıyor. Arazilerin arsa haline dönüştürüldüğü kentleşme sürecini ve bu süreçte toprağın değerindeki artışı anlattıktan sonra fiyat tavanının kira piyasasmdaki uygulamasını ve kira kontrollerinin gayrimenkul piyasasında ortaya çıkardığı sorunları irdeliyor. Üçüncü bölümde gayrimenkul fiyatlarındaki balonun göstergelerine, gayrimenkul piyasaları ile finansal krizler arasındaki ilişkiye, konut fiyatlarının hangi büyüklerin etkisi altında belirlendiğine değinen yazar, 2007 yılında ABD’de başlayan moıtgage krizinin nedenlerini analiz ettikten sonra demografik özelliklerin, faiz oranlarının ve enflasyonun gayrimenkul yatırımlarını nasıl etkilediğini açıklıyor. Dördüncü bölümde gayrimenkul piyasalarının finans piyasaları (para ve sermaye piyasaları) ile ilişkisini anlatan yazar, kaldıraç gücü, ipotek, mortgage kredileri, kredinin yeniden finansmanı, ipoteğe dayalı menkul kıymet, asimetrik enformasyon gibi kavramları açıklıyor. İpoteğe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın risklerini analiz ettikten sonra gayrimenkul sektörüne özsermaye ile finansman sağlayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sektöre sağladığı avantajları anlatıyor. Son bölümde ise gayrimenkul piyasasının ve İstanbul konut piyasasının temel göstergelerine yer veriliyor.

emlak pazarlaması nazife küçükaslan, ekin yayınevi, 330 s.
Emlak ve emlak yönetimi bölümlerinde profesyonel anlamda yetiştirilmeleri hedeflenen öğrencilerin ve sektörde bu konuda yardım alma ihtiyacı olan çalışanların yararlanması için haznianmış olan kitap 13 bölümden oluşuyor. Pazarlama ile ilgili temel kavramların anlatıldığı ilk bölümde pazarlamanın işletmeler, tüketiciler ve toplum açısından önemine değinildikten sonra pazarlamanın fonksiyonları ve özellikleri açıklanıyor. Hizmet pazarlamasına ayrılan ikinci bölümde hizmeti mallardan aynan temel özelliklerin yanı sıra hizmet pazarlaması karma elamanları anlatüıyor. Emlak sektörüne giriş yapılan üçüncü bölümde emlak ilgili temel kavramlara, emlak ürünlerinin özelliklerine, emlak sektörünü etkileyen unsurlara ve Türkiye’de emlak sektörüne yer veriliyor. Emlak pazarlaması kavramının detaylı biçimde ele alındığı dördüncü bölümde emlak pazarını etkileyen faktörler ve emlak pazarlamasının farklılıkları anlatılıyor. Emlak pazarlama çevresinin anlatıldığı beşinci bölümde dış çevre (ekonomik, demografik, doğal çevre, toplumsal ve kültürel, yasal ve politik, teknolojik, doğal/ekolojik ve rekabete ilişkin) faktörleri ile mikro çevre (iletme, tedarikçiler, rakipler, aracılar, müşteriler, çalışanlar, pay sahipleri ve baskı grupları) faktörleri tanımlanıyor. Emlak işletmelerinde stratejik planlamanın ele alındığı altıncı bölümde emlak pazarlamasında ürün stratejisi, fiyatlandırma konularının yanı sıra emlak pazaıiamasındaki temel süreçler ve pazarlama uygulamaları anlatılıyor. Emlak pazarlamasında araştırma sürecinin anlatıldığı yedinci bölümde araştırmanın aşamaları, kapsamı ve çeşitleri üzerinde duruluyor. Konut pazarlamasında bilgi sistemine yer verilen sekizinci bölümde pazarlama bilgi sisteminin amacı, çeşitleri, yapısı ve yararları anlatılıyor. Konut sektöründe tüketici davranışları konusunun işlendiği dokuzuncu bölümde tüketici satın alma davranışı ve satın alma karar süreci ele alınıyor. Onuncu bölümde konut pazarlamasında pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi konuları işlenirken on birinci bölümde emlak pazarlamasında kişisel satış anlatılıyor. Son iki bölüm ise müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkilerinin yönetimi konularına ayrılıyor.

türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları suat şimşek, seçkin yayıncılık, 340 s.
Afet riski altındaki alanların dönüştürülebilmesi amacıyla, 2000 yılından sonra üç önemli kanun yürürlüğe konuldu. Bunlardan birisi, 2012 yılında yürürlüğe konulan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun. Bu kanunla gerek yapılış tarzlarınedeniyle ve gerekse yapıldıkları yer itibarıyla afet riski altında olan yapıların yıkılarak yenilenmesi hedeflendi. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi, kentsel dönüşüm konusunu düzenlemekte. Bunun yanı sıra 2005 yılından beri yürürlükte olan 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanüması Hakkında Kanun ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgelerin yenüenerek korunmasını sağlamak amaçlandı. Kitapta söz konusu üç kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarını, bir süreç halinde okuyucunun gözlerinin önüne sermek hedefleniyor. Dönüşüm uygulamalarını, işlem süreçlerine uygun olarak açıklama amacı taşıyan çalışma üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde afet riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları işleniyor. Bu bölümde afet riskli yapıların tespiti ve yıkım süreci ile afet riskli olduğu tespit edilen yapıların bulunduğu alanların malikleri ve kamu daireleri tarafından değerlendirilmesi ele almıyor. Belediye Kanunu kapsamındaki kentsel dönüşüm uygulamalarının anlatıldığı ikinci bölümde yetki durumu, kentsel dönüşüm ve gelişim alanının belirlenmesi, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerde inşaat işlerinin durdurulması, taşınmazların belediye tasarrufuna alınması vb. konuların üzerinde duruluyor. Üçüncü ve son bölümde ise sit alanı olarak tescü ve üan edüen bölgelerdeki yenüeme çalışmaları açıklanıyor.

gayrimenkul değerleme hacı kahraman, ikinci adam yayınları, 40 s.
Gayrimenkul değerleme sektörüne adım atmak isteyen, yeni başlayan ve/veya bir yüını doldurmamış eksperler için bir kaynak sağlamak amacıyla hazırlanmış olan kitap bir gayrimenkul eksperinin sahip olması gereken temel bügileri sunuyor. Ekspertize başlamadan önce eksperin yanında bulunması gereken teknik ekipman ile ön hazırlık sürecinin anlatüdığı kitapta tapu, belediye, kadastro ve mahal incelemelerinin aşamaları ayrıntüarıyla açıklanıyor. Verilerin toplanması, tapu takyidat bilgilerinin toplanması, mahal ve proje ölçülerinin çıkarılması, belediye imar dosyası bilgilerinin incelenmesi, emsal araştırmasının yapılması ve krokilerin oluşturulması aşamalarından oluşan ekspertiz işlemverileri ile ilgili çalışmaların anlatümasından sonra verilerin karşüaştırümasma yönelik çalışmalar ele almıyor. Burada bina ve bağımsız bölümün projedeki konumu üe uyuşup uyuşmadığının tespiti, ölçülerin kıyaslanması ve sorunların tespiti, emsal araştırmalarının yasal ve mahal durum üe kıyaslanması, kroküerin kıyaslanması gibi konulara yer veriliyor. En son olarak tüm teknik detayların masaya yatırıldığı ve yorumlandığı süreç olan raporun hazırlanması süreci anlatıldıktan sonra eksperlere birtakım uyarılarda bulunuluyor.

imar bilgisi prof. dr. ferruh yıldız, nobel yayıncılık, 680 s.
Şehircilik hareketleri, Türkiye’de şehirleşme ve sorunları, Türkiye’nin yönetim yapısı ve planlama açısından incelenmesi, planlama esasları, plan türleri, imar planlarının yapım yolları, imar planı uygulamaları ve yapı işlerine ait temel konuların ele alındığı kitapta teknisyen, tekniker, mühendis gibi teknik elemanlarla yönetici düzeyindeki kişilerin bümesi gereken hususlar anlatüıyor. Kamulaştırmada yapılacak işlemlerin aynntüanyla incelendiği kitapta parselasyon uygulamalarının detaylarına da yer verüiyor. Arazi ve arsa düzenlemesi yoluylayapüan imar uygulamalarının anlatüdığı bölümden sonra yapı işleri de kapsamlı bir biçimde ele alınıyor. Konuların daha iyi anlaşüab ilmesi için yeterince örneğe yer verüen kitapta gayrünenkul ve imar mevzuatma da geniş yer ayrılıyor. Anayasanın ilgili hükümleri üe birlikte İmar Affı Kanunu, Kıyı Kanunu, Kadastro Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun gibi ügüi kanunlar kitapta bulunuyor. Ayrıca Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterlüiği Hakkında Yönetmelik, Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği vb. yönetmeliklerin yanı sıra genelgeler üe Danıştay kararları da okuyucuya sunuluyor. profesyonel gayrimenkul yatırımı kürşat tuncel, ceres yayınları, 312 s. Bireysel olarak gayrimenkul yatırımı yapan kişüer, kurumsal yatırım firmalarında veya fonlarda gayrimenkul yatırnnıyla ügüenen profesyoneller, emlakçılar, gayrimenkul danışmanları, banka ve kredi kuruluşlarında gayrimenkul konusunda çalışan uzmanlar, inşaat ve geliştirme şirketlerinde görev yapan profesyoneller, bu konuda çalışmalar yapan akademisyen, öğrenci ve basın mensupları ve son olarak gayrimenkul satışıyla ilgilenen kişileri hedefleyen kitapta gayrimenkul yatırımlarını ilgilendiren temel konularayer verüiyor. Gayrimenkul piyasası, makroekonomik analiz, arz ve talep analizi, kadastro ve imar, imar hakkı transferi, mülkiyet hakkı, gayrimenkul rehni, irtifak hakları, taahhüt işlemleri, şerhler ve beyanlar, tapu sicili, gayrimenkul kiralaması, finansal kiralama, gayrimenkul alım satımı, satış vaadi sözleşmesi, kaparo, gayrimenkul endeksleri, faiz, kredi ve taksitler, yatırınım getirişi, reel getiri, kaldıraç, bugünkü ve gelecekteki değer, ortalama sermaye maliyeti, portföyün getirişi ve riski, hasüat paylaşımı, net ve brüt alan, şerefiye, emsal değerlemesi, maliyet değerlemesi, gayrimenkul amortismanı, gelirlerin kapitalizasyonu, ipotek piyasası, ipotek finansmanı kuruluşu, ipoteğe dayalı menkul kıymet, ipotek teminatlı menkul kıymet, gayrimenkul yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası, kira sertifikası, ticaret kanunu, konut finansmanı sözleşmesi, konut finansmanı fonu, kentsel dönüşüm, yabancıların işlemleri, gayrimenkul vergileri konularında temel bilgüerin sunulduğu kitapta yazar şunu söylüyor: “Bu kitapta yer verdiğim bilgileri öğrenmek çok zamanımı almadı ama bunları uygulamak ve başarüı olmak yıllarımı aldı.

milyoner gayrimenkul danışmanı gary keller, türkçesi: mehmet gürsel, altın kitaplar. 368 s.
Gayrimenkul sektöründeki deneyimlerini başarılı bir işe dönüştürmek isteyenlerin sektördeki en iyi gayrimenkul danışmanlarını başarıya götüren temel modelleri anlaması gerektiği fikrinden yola çıkan yazar bu modelleri ortaya koyuyor ve ayrıntılarıyla açıklıyor. Kitapta ABD’deki en başarılı Milyoner Gayrimenkul Danışmanları’nın örnek olay incelemeleriyle birlikte, gayrimenkul sektöründe yıllar boyunca edinümiş tecrübe, araştırma ve bügüeri ortaya koyuyor. Verimliliği artıran anahtar kavramlar, başarıya ulaşmış gayrimenkul danışmanlarının bütçe, organizasyon ve müşteri potansiyeli oluşturma modellerinin temel kavramları, Milyoner Gayrimenkul Danışmanları’nı diğerlerinden ayıran özellikler vb. konuları işleyen kitap gayrimenkul sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bir kişisel gelişim kitabı olma niteliğine sahip. Arizona’da 77 müyon dolar satış hacmine sahip Don Zeleznak iş hayatını şöyle özetliyor: “Harekete bayılıyorum. Gayrimenkul işinde en çok sevdiğim şey bu.”Dünya

Previous Ankara elektrik kesintisi 8 Mayıs 2015
Sonraki Aziz Torun : Yüzde 18 KDV kayıt dışına teşvik ediyor

Diğer Yazılar

Güncel Haberler 0 Yorum

Başkentli demircilerden proje hamlesi

Ankara Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Yıldırım, ‘Sanayi Sitesi Projesi’nin hayata geçirilmesi ile hizmete girecek yeni sanayi sitesinin, sektöre hizmet veren tüm işletme ve bölümler arasında işbirliği ve

Güncel Haberler 0 Yorum

Etimesgut Alsancak Mahallesi imar planı değişikliği askıda

Etimesgut Belediyesi tarafından Ankara Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi imar planı değişikliği hakkında yapılan açıklama şöyle;

Güncel Haberler 0 Yorum

Ankara’nın EXPO rüyası gerçek oluyor

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şube Başkanı Türker Naslı, şu anda 2025 EXPO’nun en güçlü adayının Ankara olduğunu belirterek, “EXPO’nun düzenlendiği kentlere 10-15 milyar dolar yatırım yapılıyor. Zaten altyapısı

Güncel Haberler 0 Yorum

Yapıda çelik zamanı

Dünyada kullanımı oldukça yaygın olan çelik konstrüksiyon, çelik bina, çelik ev, çelik yapı gibi çelik konstrüksiyon yapılar hızlı, güvenli ve ekonomik oldukları için Türkiye’de de kullanılma oranı artmaya başladı.

Güncel Haberler

Ankara su kesintisi 7 Mayıs 2015

ASKİ’den yapılan açıklamaya göre Ankara’nın bazıilçelerinde 7 Mayıs 2015 tarihinde su kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenen bölgeler ise;

Güncel Haberler 0 Yorum

Sincan Ulubatlı Hasan kentsel yenileme projesi iptal oldu

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna,kentsel yenileme projelerinde  vatandaş görüşmelerinin tamamlandığını söyledi.