Belediye Başkanı ve Encümenin Görevleri

Belediye Başkanı ve Encümenin Görevleri

Yerel yönetimlerin başında gelen belediyelerin hangi sistemde işlediği başkan ve encümen üyelerinin yetkileri hakkındaki bilgileri gibi merak edilen konuları yasamprojeleri.com okurları için tarafımca hazırlanmıştır.

İlk olarak belediye başkanın kim olduğunu tanımlamak gerekirse, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İlgili kurumun başındaki ilk yetkili olup görev ve yetkilerinden bahsetmek gerekirse,

    Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
    Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,
    Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,
    Meclise ve encümene başkanlık etmek,
    Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
    Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
    Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
    Meclis ve encümen kararlarını uygulamak,
    Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek,
    Belediye personelini atamak,
    Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek,
    Şartsız bağışları kabul etmek,
    Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak,
    Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak,
    Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak,
    Belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Belediye encümeni ise haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.     Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.  Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.
Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır.     Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.     Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.

Encümen üyelerinin görev ve yetkilerinden bahsetmek gerekirse;
    
       Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
       Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
       Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
       Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
       Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
       Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
       Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
       Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
       Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Saygılarımla
Murat ERGİN
www.muratergin.net

Previous Ceylanpınar ilçesi satışa çıkarılıyor
Sonraki İş güvenliğine uymayan işçi tazminat almadan işten çıkartılacak

Diğer Yazılar

Makaleler 0 Yorum

Emlak sektöründe iş kurmak

Emlak sektöründe iş kurmak, iş kurma kararının ardından iki seçenek çıkarıyor girişimci karşısına.

Makaleler 0 Yorum

Gazi Çelik: “Müşterilerimiz bizden vazgeçemiyor”

Ankara için çok değerli bir ada olan Urankent’te inşa ettikleri projelerle lüks ve kaliteli konutu şehir merkezine yakın konuma getiren Uransan, büyük başarılara imza atıyor.

Makaleler 0 Yorum

Mimar Yaman Pamukçu Uptown İncek’in detaylarını anlattı

Mimari projesi İki Derece Mimarlık ve Lejant Proje tarafından yapılan Uptown İncek ‘in mimarı Yaman Pamukçu inşaat sektörü ve tasarıma yönelik sorularımızı içtenlikle cevapladı.

Makaleler

DererOmay Mimarlık Özel Röportaj

Ankara’da bir çok projenin mimari ve iç mimari tasarımlarına imza atan Derer Omay Mimarlık Ofisi ortakları Batu Derer ve Emre Omay  yakın dönemde hayata geçirecekleri projeler ve Ankara’da inşa edilen

Makaleler

Yeni konut projelerinde yüksek aidatlara dikkat!

Konut alıcıları yeni konut projelerinden ev alırken projenin bir çok özelliğine dikkat etmekte.

Makaleler 0 Yorum

Ankara konut fiyatları artışında dünyada 13. sırada

Ankara konut fiyatları artışında 13. sırada.

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.